VIDES UZRAUDZĪBA

Pēc atļaujas saņemšanas operatoram vai tā nolīgtam konsultantam ir jāveic uzņēmuma vides uzraudzība, kas ietver izsniegtajā A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā noteikto pasākumu īstenošanu. Saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” A un B kategoriju darbību veicējiem gadu ir jāsagatavo gada pārskats par atļaujas nosacījumu izpildi, kas jāiesniedz atbilstošajā Reģionālajā vides pārvaldē un pašvaldībā.

2017. gada 23.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” nosaka trīs veidlapu veidus:

  • “Veidlapa Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”;
  • “Veidlapa Nr. 2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”;
  • “Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”.

Ja tiek veiktas darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, ir nepieciešams veikt uzskaiti, saskaņā ar 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

SIA “Vides eksperti” veic dažādu nozaru uzņēmumu vides uzraudzības pasākumus, kas ietver visa veida vides aizsardzības statistikas veidlapu, pārskatu, kā arī gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi sagatavošanu un iesniegšana atbilstošajās institūcijās.

Citi pakalpojumi