STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts plānošanas dokumentam, kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi. Novērtējums ietver vides pārskata sagatavošanu, sabiedrības iesaistīšanu vides pārskata apspriešanā un konsultāciju veikšanu, vides pārskata sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanu un iekļaušanu plānošanas dokumentā.

Reizi piecos gados plānošanas dokumentam tiek sagatavots monitoringa ziņojums. Plānotie monitoringa pasākumi tiek iekļauti vides pārskatā.

2004. gada 23. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nosaka to plānošanas dokumentu veidus, kuriem nepieciešams stratēģiskais novērtējums, kā arī vides pārskatā iekļaujamo nepieciešamo informāciju.

Citi pakalpojumi