SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS ATĻAUJA

Siltumnīcefekta gāzu emisijas

Siltumnīcefekta gāzu emisijas galvenokārt rodas dažādos ražošanas procesos, kā arī sadedzinot kurināmo.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja ir nepieciešama stacionārai tehnoloģiskajai iekārtai, kurā tiek veikta kāda no likuma “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētajām piesārņojošajām darbībām, tādējādi ierobežojot siltumnīcefekta gāzu apjomu.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja atšķiras no A vai B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujām, tādēļ tā ir nepieciešama arī uzņēmumiem, kas jau iepriekš ir saņēmuši kādu no iepriekšminētajām atļaujām.

Citi pakalpojumi