Paziņojums par SIA “STRABAG” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts-grants un smilts atradnes “Lido” ierīkošana 9,98 ha platībā.

Ierosinātājs: SIA “STRABAG”, reģ. Nr. 49203002756.

Paredzētās darbības vieta: Engures novada Smārdes pagasta nekustamais īpašums “Lido” (kadastra numurs 90820120018).

Ziņojuma nosaukums: SIA “STRABAG” plānotās smilts–grants un  smilts ieguves  derīgo izrakteņu atradnē “Lido” Engures novada Smārdes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma aktuālās versijas sagatavošanas datums: 2018.gada 5. jūlijs

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, tālr. 27507017.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: 2017. gada 21. martā Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvalde ietekmes sākotnējajā izvērtējumā Nr. VE17SI0013 pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 6.novembrī. Ziņojums sagatavots 2018.gada 28.februārī. No 2018.gada 28.februāra līdz 2018.gada 30.martam notika ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 19.martā plkst. 17:00 Engures novada Domē (Jaunā iela 9, Smārde). Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 12.aprīlī. Precizēts ziņojums pēc Vides pārraudzības valsts biroja komentāriem iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018.gada 10. jūlijā.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv.