Paziņojums par SIA “STRABAG” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts-grants un smilts atradnes “Lido” ierīkošana 9,98 ha platībā.

Ierosinātājs: SIA “STRABAG”, reģ. Nr. 49203002756.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Engures novada Smārdes pagasta nekustamais īpašums “Lido” (kadastra numurs 90820120018).

Datums, kad pieņemts Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Ietekmes sākotnējais izvērtējums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2017. gada 21. marta Ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr. VE17SI0013.
Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros ir plānota derīgo izrakteņu ieguve 9,98 ha lielā platībā, kas summēsies ar blakus jau esošām derīgo izrakteņu ieguves vietām. Rezultātā kopējā platība būs lielāka par 25 ha. Derīgo izrakteņu izstrādes jauda plānota līdz 60 tūkst. m3/gadā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Engures novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.enguresnovads.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga) darba laikā un tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2017.gada 19.oktobrim Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Publicēts laikrakstā “Engures novada ziņas” 2017. gada 29. septembra izdevumā Nr.9.