Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS “Latvijas valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.

67028169.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Ziņojuma nosaukums: Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti” sadarbībā ar SIA “Projekts 3”.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Ietekmes uz vidi novērtējums veikts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2017. gada 21. februāra lēmumu Nr. 35 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un saskaņā ar normatīvajos aktos un 2018. gada 8.janvārī VPVB izsniegtajā Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve noteikto. Ziņojums sagatavots 2018.gada 4.jūnijā. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2018.gada 5.jūnija līdz 2018.gada 5.jūlijam. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika:

  • 2018. gada 13.jūnijā dienas centra “Upeslejas”;
  • 2018. gada 14.jūnijs Multifunkcionālā dienas centrā “Mucenieki”;
  • 2018. gada 20.jūnijā Kultūras centra “Berģi”;
  • 2018. gada 21.jūnijā Salaspils novada domē.

2018.gada 10.jūlijā saņemta vēstule no VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes. Tāpat saņemti arī vairāku novada iedzīvotāju, uzņēmēju un biedrību komentāri par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 17. augustā.

 

Ziņojuma aktuālā redakcija pieejama SIA “Vides eksperti” mājas lapā videseksperti.lv.