PIESĀRŅOJOŠO VIELU IZKLIEDES MODELĒŠANA

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana dod iespēju aprēķinu rezultātus attēlot grafiski, lai novērtētu piesārņojošu vielu emisiju atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem. Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu veicam, izmantojot datorprogrammu AERMOD View (licence nr. AER0006618).

Visbiežāk modelēšanu ir nepieciešams veikt Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta izstrādes ietvaros. Projektā tiek ietverti visi uzņēmuma emisijas avoti un modelētas situācijas, ievērojot teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, kas var ietekmēt piesārņojuma izkliedi un kuros prognozējams visaugstākais piesārņojuma līmenis. Meteoroloģiskajam raksturojumam tiek izmantoti novērojumu staciju ilggadīgie dati.

Ja ir nepieciešams modelēt situāciju kopā ar fona datiem, tad VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sagatavo esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu, saskaņā ar cenrādi.

Citi pakalpojumi