A, B UN C KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS

Lielākajai daļai ražošanas uzņēmumu PIRMS to darbības uzsākšanas ir nepieciešams saņemt piesārņojošās darbības atļauju. Būtiski ir informēt Valsts vides dienesta Reģionālo vides pārvaldi, kas izsniedz piesārņojošās darbības atļauju/apliecinājumu, vēl paredzētās darbības plānošanas procesā, lai atļauja tiktu sagatavota un izdota vēl pirms praktiskas darbības uzsākšanas. A un B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja un C kategorijas apliecinājums ir galvenie instrumenti, lai uzraudzītu un samazinātu uzņēmumu radīto vides piesārņojumu.

Piesārņojošai darbībai atbilstošā atļauja vai apliecinājums

Likuma “Par piesārņojumu” 1. pielikumā ir noteiktas piesārņojošas darbības, kurām nepieciešama A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. MK noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumā ir norādītas darbības, kurām nepieciešama B kategorijas atļauja, savukārt 2. pielikumā – C kategorijas apliecinājums.

A, B un C kategorija apzīmē, cik būtiska ietekme uz vidi ir paredzētajai darbībai:

  • A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniedz liela apjoma darbībām, kas rada būtisku ietekmi uz vidi;
  • B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniedz salīdzinoši mazākām darbībām un to radītā ietekme ir relatīvi mazāka;
  • C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums tiek izsniegts darbībām, kas nosacīti rada maznozīmīgu ietekmi uz vidi, tādējādi arī apliecinājuma iesniegums ir vienkāršotāks.

Lai saņemtu piesārņojošās darbības atļauju Uzņēmums, vai tā nolīgts konsultants sagatavo iesniegumu, kura formas atrodamas MK noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 3. (A, B kategorijai) vai 5. (C kategorijai) pielikumā. Papildu A un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sagatavošanai, jāizstrādā arī Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts, ja uzņēmuma darbības rezultātā notiek piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Valsts nodevas

Par A un B kategorijas iesniegumu izskatīšanu ir noteiktas valsts nodevas, kuru apmaksa ir jāveic pirms iesnieguma iesniegšanas VVD Reģionālajā vides pārvaldē. C kategorijas apliecinājuma saņemšanai nav noteikta valsts nodeva par iesnieguma izskatīšanu.

Atļaujas saņemšana

Aizpildīto iesniegumu kopā ar pielikumiem iesniedz paredzētās darbības teritorijai atbilstošajā VVD Reģionālajā vides pārvaldē, kas to izskata un pieprasa precizējumus vai pieņem iesniegumu un uzsāk atļaujas sagatavošanas procesu.

Pēc atļaujas iesnieguma pieņemšanas, tas tiek nosūtīts izskatīšanai atbilstošajām institūcijām un pašvaldībai, kam var rasties komentāri, tādējādi VVD Reģionālā vides pārvalde var precizēt neskaidrības saistībā ar iesniegumu arī atļaujas sagatavošanas posmā.

Piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sagatavošana

Vairāk informācijas mājas lapas sadaļā “Izlasi, pirms rīkojies

Atļaujas grozījumi

Ja uzņēmums paplašina/modernizē jau esošu darbību, kam ir izsniegta atļauja vai apliecinājums, tad ir jāpārbauda:

  • tā atbilstība kādai no likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2. pielikuma darbībām;
  • tā atbilstība kategorijai (A, B vai C).

Tādējādi var rasties nepieciešamība sagatavot iesniegumu augstākas kategorijas atļaujas saņemšanai, sākotnējam ietekmes uz vidi izvērtējamam vai ietekmes uz vidi novērtējumam. Jāņem vērā, ka tiek vērtēta darbība plašākā teritorijā (gan uzņēmuma, gan tuvāko kaimiņu darbības).

Vides uzraudzība

Atļaujas saņemšana uzliek pienākumu regulāri veikt uzņēmuma vides uzraudzību. Par precīzāku noteikto darbību kopumu, lūgums sazināties ar mūsu uzņēmuma pārstāvjiem uzreiz pēc atļaujas izdošanas, lai varam palīdzēt ar atļaujas nosacījumu un nepieciešamo darbību kopuma izprašanu.

Citi pakalpojumi