Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju (VES) izbūve Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā

Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā, izpētes teritorijas kadastra apzīmējumi:

98660230052; 98660230053; 98660230051; 98660100100; 98660100110; 98660100098; 98660150009; 98660150097; 98660150109; 98660150089; 98660150104; 98660150060; 98660150061; 98660150051; 98660150112; 98660150012; 98660150011; 98660150017; 98660150015; 98660150038; 98660150108; 98660150107; 98660150036; 98660150102; 98660150171; 98560030202; 98660100081; 98660100048; 98660100056;   98660100095;   98660100053;   98660100034;   98660100069;   98660100009.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 2.februāra Lēmums Nr. 5-02/2.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros VES plānots izbūvēt, izveidojot trīs grupas, kurās katrā izvietotas ne vairāk kā četras VES. Kopējais maksimālais VES skaits – 10. Attālums starp VES pamatnes laukiem paredzēts lielāks par 2 km. Prognozēts, ka VES modeļa augstums no 200 līdz 250 m, rotoru diametrs līdz 200 m un aizsargjoslas rādiuss līdz 375 m. Plānotā jauda 4 – 8 MW (katrai VES), maksimālā kopējā jauda 80 MW. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā tiks izvērtēti VES tehniskie parametri. Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, kā piemēram ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē ventspilsnovads.lv;
  • Tārgales pagasta pārvaldes ziņojuma dēlis (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads) [1];
  • Ventspils Galvenā bibliotēka (Akmeņu iela 2, Ventspils) [1];
  • Sākotnējie materiāli – šeit.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 (4.40.punkts). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs ventspilsnovads.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2020.gada 18. maija plkst.10.

Videoprezentācija pieejama šeit.

Neklātienes apspriešana notiks no 2020.gada 18. līdz 22. maijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā un publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017.

Protokols

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, epasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2020.gada 25.maijam.

Paziņojums publicēts laikrakstā “Ventas balss” Nr.68 2020.gada 5.maijā

[1] Iepazīstoties ar informāciju, lūdzam ievērot noteiktos ārkārtas situācijas drošības pasākumus