Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju (VES) izbūve Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā

Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros VES plānots izbūvēt, izveidojot trīs grupas, kurās katrā izvietotas ne vairāk kā četras VES. Kopējais maksimālais VES skaits – 10. Prognozēts, ka VES maksimālais augstums  – 250 m, rotoru diametrs līdz 200 m un aizsargjoslas rādiuss līdz 375 m. Plānotā jauda 6,2 MW (katrai VES), maksimālā kopējā jauda 62 MW. Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Pirmā sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika no 2020. gada 5. maija līdz 25. maijam. Otrā sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 23. februāra līdz 16. martam, un tā tika veikta, lai informētu sabiedrību par vēja elektrostaciju novietojuma izmaiņām sakarā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 16.10.2020. grozījumiem, kur tika mainīts 163. punkta 2. apakšpunkts, nosakot, ka VES drīkst atrasties 800 m attālumā no dzīvojamām  un publiskām ēkām iepriekšējo 500 m vietā. Atkārtota (trešā) sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek veikta, lai nodrošinātu sabiedrības tiesības uz pilnvērtīgu informāciju un līdzdalību. Otrās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā kļūdas dēļ nedarbojās saites uz pirmās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāliem. Trešās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā tiek nodrošināta piekļuve visu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu materiāliem, tādēļ ir iespēja iesniegt priekšlikumus līdz atkārtotās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas beigām – 20.aprīlim.

Paredzētās darbības vieta: Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā, izpētes teritorijas kadastra apzīmējumi:

98660230052; 98660230053; 98660230051; 98660100100; 98660100110; 98660100098; 98660150009; 98660150097; 98660150109; 98660150089; 98660150104; 98660150060; 98660150061; 98660150051; 98660150112; 98660150012; 98660150011; 98660150017; 98660150015; 98660150038; 98660150108; 98660150107; 98660150036; 98660150102; 98660150171; 98560030202; 98660100081; 98660100048; 98660100056;   98660100095;   98660100053;    98660100034;    98660100069;   98660100009; 98660150090; 98660100033.

Paredzētās darbības izpētes teritorijā pievienotas šādas papildus zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 98660150099, 98660150018, 98660150128, 98660150006, 98660150100, 98660150117.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 2.februāra Lēmums Nr. 5-02/2.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzētās darbības novietojuma izmaiņām. Paredzētās darbības novērtējums, kā, piemēram, ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem:

  • Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē ventspilsnovads.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi”;
  • Ventspils novada pašvaldībā (Skolas iela 4, Ventspils)1;
  • Popes pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads)1;
  • Tārgales pagasta pārvaldē (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads)[1].

Materiāli pieejami šeit.

Protokols pieejams šeit.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt  no 2021.gada 30. marta līdz 20. aprīlim.  Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv)  un/vai  izstrādātāja e-pastā birojs@videseksperti.lv.

Paziņojums publicēts laikrakstā “Ventas balss” Nr.49 2021.gada 30. martā.

Iepriekšējie paziņojumi par sākotnējām sabiedriskajām apspriešanām un to  materiāli pieejami:

  1. Pirmā sākotnējā sabiedriskā apspriešana;
  2. Otrā sākotnējā sabiedriskā apspriešana.

[1] Iepazīstoties ar informāciju, lūdzam ievērot noteiktos ārkārtas situācijas drošības pasākumus