Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā

Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141

Paredzētās darbības vieta: Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 98660100033, 98660100056, 98660100048, 98660100053, 98660100100, 98660150090, 98660150018, 98660150100, 98660230052 (zemes vienības, uz kurām tiks izvietotas VES).

Sākotnēji ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) teritorija tika izvēlēta lielāka nekā nepieciešams desmit vēja elektrostaciju izvietošanai. IVN izpētes teritorijā ietilpst arī šīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:

98660230053; 98660230051; 98660100110; 98660100098; 98660150009; 98660150097; 98660150109; 98660150089; 98660150104; 98660150060; 98660150061; 98660150051; 98660150112; 98660150012; 98660150011; 98660150017; 98660150015; 98660150038; 98660150108; 98660150107; 98660150036; 98660150102; 98660150171; 98560030202; 98660100081; 98660100095; 98660100034; 98660100069; 98660100009; 98660150099; 98660150128; 98660150006; 98660150117.

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 5.februāra Lēmums Nr. 5-02/2.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 2021. gada 9. jūnijs.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks no 15. jūnija līdz 16. jūlijam. Tās laikā tiek organizēta neklātienes apspriešana, kas  notiks no 2021. gada 28. jūnijam līdz 2. jūlijam. Sabiedriskās apspriešanas laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: veji@videseksperti.lv.

Pirms sanāksmes būs pieejama videoprezentācija, kurā sabiedrība tiks iepazīstināta ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs ventspilsnovads.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 28. jūnija plkst.10.00. Videoprezentācija

Tiešsaistes sanāksme notiks 2021.gada 29.jūnijā plkst.17:00 neklātienes formā platformā “Zoom” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. Būsim pateicīgi par iepriekšēju reģistrāciju, lai nodrošinātu interesentu skaitam atbilstošu tehnisko risinājumu: Reģistrācija

Saite uz neklātienes sanāksmi tiks publicēta šeit 28. jūnijā plkst. 10.00. “Zoom” instrukcija ir atrodama šeit.

Zoom sanāksme:

Laiks: 29. jūnijs, 2021 plkst. 17:00

Pievienojies sanāksmei šeit: https://us02web.zoom.us/j/88326724310

Sanāksmes ID: 883 2672 4310

 

Sanāksmes protokols

Atbildes uz sanāksmē saņemtajiem jautājumiem dzirdamas sanāksmes videoierakstā.

 

 

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties (no 15. jūnija):

  • Elektroniskā versija pieejama šeit;
  • Ventspils novada pašvaldībā (Skolas iela 4, Ventspils);
  • Popes pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads);
  • Tārgales pagasta pārvaldē (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads) .

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2021. gada 16. jūlijam:

  • SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24D-25, Rīga, LV-1005, tālrunis: 27507017, e-pasts: birojs@videseksperti.lv, tīmekļa vietnes adrese: lv);
  • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: http://www.vpvb.gov.lv ).

Publicēts laikrakstā “Ventspils Novadnieks” 2021. gada 15. jūnija izdevumā Nr. 6 (135)