Paziņojums par smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas – 1” un “Plikais purvs”

Ierosinātājs: SIA “Rīteru dolomīts”, reģ. Nr. 40103438994.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Derīgo izrakteņu atradne “Jaunsmilktiņas 1” un atradne “Plikais purvs”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads (kadastra apzīmējumi Nr. 3258 007 0018, Nr. 3258 007 0046, Nr. 3258 007 0098, Nr. 3258 007 0151, Nr. 3258 007 0006 un
Nr. 3258 007 0044).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 30. decembra Lēmums Nr. 5-02/13.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas – 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums, 2020. gada 4. augusts.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs plavinunovads.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2020. gada 17. augusta plkst. 10.00.

Videoprezentācija pieejama šeit.

Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 17. līdz 21. augustam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017.

Tiešsaistes videokonference notiks 20. augustā plkst. 17.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 20. augustā.

Saite uz tiešsaistes konferenci platformā ZOOM

Meeting ID: 746 8381 9038
Passcode: 9KmwP7

Sabiedriskās apspriešanas protokols.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Klintaines pagasta bibliotēka („Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129), darba laikā un Pļaviņu novada pašvaldības tīmekļa vietnē plavinunovads.lv;
  • Materiāli.

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var iesniegt līdz 2020.gada 7.septembrim:

  • SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv);
  • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Publicēts Pļaviņu novada pašvaldības izdevumā “Pļaviņu novada ziņas” 2020.gada 6.augustā Nr.8 (132)