Paziņojums par smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs”.

Ierosinātājs: SIA “Rīteru dolomīts”, reģ. Nr. 40103438994.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Derīgo izrakteņu atradne “Jaunsmilktiņas 1” un atradne “Plikais purvs”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads (kadastra apzīmējumi Nr. 32580070018, Nr. 32580070046, Nr. 32580070098, Nr. 32580070151, Nr. 32580070006 un Nr. 32580070044).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 30.decembra Lēmums Nr. 5-02/13.

Paredzētās darbības apraksts: Derīgo izrakteņu (smilts, smilts – grants un dolomīts) ieguve plānota atradnēs “Jaunmilktiņas 1” un “Plikais purvs” (kopējā platība ir ~ 53 ha). Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavācijas metodi. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana, kā arī nav paredzēts veikt spridzināšanas darbus. Tiek paredzēta derīgā materiāla šķirošana, drupināšana, mazgāšana. Gadā plānots iegūt ~20-30 tūkst. m3 smilts, ~ 15 tūkst. m3 smilts-grants un ~ 30 tūkst. m3 dolomīta. Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Klintaines pagasta pārvaldē („Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129), darba laikā un Pļaviņu novada pašvaldības tīmekļa vietnē plavinunovads.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv:

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 22.janvārī plkst. 18:00 Klintaines pagasta pārvaldē („Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129). Protokols.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2020.gada 31.janvārim.

Publicēts Pļaviņu novada pašvaldības izdevumā “Pļaviņu novada ziņas” 2020.gada 9.janvārī Nr.1 (126)