Paziņojums par smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguvi atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni ” Birzgales pagastā, Ogres novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paredzētās darbības nosaukums:  Derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu Pakalni ” Ogres novadā, Birzgales pagastā.

Ierosinātājs:  SIA ‘’GARKALNI VV’’, Reģ. Nr. 40003579836

Iespējamās paredzētās darbības vieta:  Ogres novads, Birzgales pagasts:

  1. derīgo izrakteņu atradne “Pieturdailes”, nekustamais īpašums “Pieturdailes” (kadastra Nr. 74440100136, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100146);
  2. derīgo izrakteņu atradne “Elksnīši VV”, nekustamais īpašums “Elksnīši VV” (kadastra Nr. 74440100130, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100026);
  3. derīgo izrakteņu atradne, “Garkalni – Līči”, nekustamais īpašums “Līči – 1” (kadastra Nr. 74440100124, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100124);
  4. derīgo izrakteņu atradne “Garkalnu pakalni”, nekustamais īpašums “Garkalnu pakalni” (kadastra Nr. 74440100138, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100148).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 24. augusta Lēmums Nr. 5-02/19

Paredzētās darbības apraksts: Derīgo izrakteņu atradnes plānotas nekustamajos īpašumos “Elksnīši VV”, “Līči – 1”, “Pieturdailes” un “Garkalnu Pakalni ” ar kopējo platību 48,78 ha. Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavācijas metodi un atūdeņošanas krautnes tiks veidotas atradnes teritorijā. Iesniedzējs norāda, ka derīgie izrakteņi tiks iegūti bez gruntsūdens pazemināšanas, vienlaicīgi teritorijā neuzkrājot vairāk par 10 000 m3 derīgā materiāla. Prognozējamais tehnoloģiju apraksts tiks precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā. Divās no atradnēm ieguve tiks veikta zem gruntsūdens līmeņa, tāpēc šīs atradnes vēlāk izveidos par dīķiem, bet otras divas tiks apzaļumotas. Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, piemēram, ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

!!! Vēlamies uzsvērt, ka ārkārtējās situācijas laikā Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Ogrē un Vienoto klientu apkalpošanas centros Ikšķilē, Tīnūžos, Ķegumā, Lielvārdē, Birzgalē un Rembatē no 2021.gada 13. oktobra klientus klātienē apkalpos tikai pēc iepriekšēja pieraksta, uzrādot derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks par 72 stundām. Apkalpošana klātienē tiks nodrošināta arī tiem klientiem, kuri vēlas izdrukāt savu Covid-19 sertifikātu. Diemžēl citiem apmeklētājiem materiāli klātienē nav pieejami.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Video prezentācija ir pieejama tīmekļa vietnēs https://www.kegumanovads.lv, www.ogresnovads.lv un www.youtube.com sākot ar 2021. gada 11. oktobra plkst. 10:00.

Neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks no 2021. gada 11. oktobra līdz 15. oktobrim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: renate@videseksperti.lv. Ja nepieciešams, video prezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz renate@videseksperti.lv vai zvanot 27507017.

Tiešsaistes videokonference platformā Zoom notiks 13. oktobrī plkst. 18.00. Pieejas saite uz tikšanos https://us02web.zoom.us/j/86168632170?pwd=Q05nb05RRjROUTdsUjdPanFlNExmQT09. Vēlamies informēt, ka platformā Zoom tiks veikts sākotnējās sabiedriskās apspriešanas neklātienes tikšanās videoieraksts.

Meeting ID: 861 6863 2170
Passcode: 494032

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 19. oktobrim.

Publicēts laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem” 2021. gada 28. septembra izdevumā Nr. 73(1159)