Paziņojums par SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecību Tārgales pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā

Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141

Paredzētās darbības vieta: Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 98660100033, 98660100056, 98660100048, 98660100053, 98660100100, 98660150090, 98660150018, 98660150100, 98660230052 (zemes vienības, uz kurām tiks izvietotas VES).

Sākotnēji ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) teritorija tika izvēlēta lielāka nekā nepieciešams desmit vēja elektrostaciju izvietošanai. IVN izpētes teritorijā ietilpst arī šīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:

98660230053; 98660230051; 98660100110; 98660100098; 98660150009; 98660150097; 98660150109; 98660150089; 98660150104; 98660150060; 98660150061; 98660150051; 98660150112; 98660150012; 98660150011; 98660150017; 98660150015; 98660150038; 98660150108; 98660150107; 98660150036; 98660150102; 98660150171; 98560030202; 98660100081; 98660100095; 98660100034; 98660100069; 98660100009; 98660150099; 98660150128; 98660150006; 98660150117.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 2021. gada 5. novembris.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru:  Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/2 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2020. gada 5. februārī. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2021. gada 28. aprīlī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada jūnijā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 15. jūnija līdz 16. jūlijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 29. jūnijā plkst. 17:00.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti  iesniegumi no Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas un iedzīvotājiem par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem. Precizēts ziņojums tiks iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021.gada 8. novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ar ziņojumu var iepazīties: Interneta vietnē www.videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi” (zemāk).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Pielikumi:

Pielikums Nr. 1:

1.1. Lēmums

1.2. Programma

Pielikums Nr.2: Elektroenerģijas aprēķins turbīnai 170_165HH

Pielikums Nr.3: Elektroenerģijas aprēķins turbīnai 170_135HH

Pielikums Nr.4: Hidroģeoloģisko, ģeoloģisko un hidroloģisko apstākļu raksturojums. Eksperta novērtējums

Pielikums Nr.5: Sugu un biotopu eksperta atzinums

Pielikums Nr.6: Atzinumi

6.1. Eksperta/ornitologa atzinums rudens migrācijas laikā

6.2. Eksperta/ornitologa atzinums pavasara migrācijas laikā

6.3. Eksperta novērtējums par ligzdojošām sugām

6.4. Eksperta atzinums par iespējamo ietekmi uz sikspārņiem

6.4.1. Sikspārņu eksperta papildinājumi

Pielikums Nr. 7: Troksnis

7.1. Programmas ievades dati – tikai elektroniski

7.2. Rezultāti

7.3. Latvijas Dzelzceļa vēstule par satiksmes intensitāti

Pielikums Nr.8: Zemās frekvences troksnis – tikai elektroniski

Pielikums Nr.9: Apēnojums – tikai elektroniski

9.1. Apēnojums 1. alternatīvai

9.2. Apēnojums 2. alternatīvai

Pielikums Nr. 10: Vizualizācijas

Pielikums Nr. 11: Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas

11.1. Pirmā sākotnējā sabiedriskā apspriešana

11.2. Otrā sākotnējā sabiedriskā apspriešana

11.3. Trešā sākotnējā sabiedriskā apspriešana

Pielikums Nr. 12: Vēstule no Ventspils novada pašvaldības par vēja parku “Tārgale”

Pielikums Nr. 13: Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli

13.1. Publikācija laikrakstā ”Ventspils novadnieks”

13.2. Protokols ziņojuma sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes sanāksmei

13.3. Iedzīvotāju vēstules un atbildes uz tām

13.4. Institūciju vēstules un atbildes uz tām

 

Iepriekšējie materiāli un paziņojumi pieejami šeit:

Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu