Paziņojums par SIA “Rīteru dolomīts” plānotās smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas – 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas – 1” un “Plikais purvs”

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Derīgo izrakteņu atradne “Jaunsmilktiņas 1” un atradne “Plikais purvs”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads (kadastra apzīmējumi Nr. 3258 007 0018, Nr. 3258 007 0046, Nr. 3258 007 0098, Nr. 3258 007 0151, Nr. 3258 007 0006 un Nr. 3258 007 0044).

Ierosinātājs: SIA “Rīteru dolomīts”, reģ. Nr. 40103438994.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas – 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, 2020. gada 22. septembris.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Ietekmes uz vidi novērtējums veikts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2019.gada 30. decembra Lēmumu Nr. 5-02/13 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un saskaņā ar normatīvajos aktos un 2020.gada 10. februārī VPVB izsniegtajā Programmā Nr. 5-03/4 ietekmes uz vidi novērtējumam smilts, smilts – grants un dolomīta ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnēs „Jaunsmilktiņas 1” un „Plikais purvs” Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā noteikto. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2020. gada 6. augusta līdz 7. septembrim.

Tās laikā tika saņemti iesniegumi no VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes un Dabas aizsardzības pārvaldes par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2020.gada 23. septembrī.

Ar precizēto novērtējuma ziņojumu var iepazīties šeit.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti”
tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv sadaļā Paziņojumi.