Paziņojums par plānotās smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts un dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras”.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ropažu novads, nekustamajos īpašumos:“Lejasnoras” (kad.Nr.8084 017 0029) un “Ritumi” (kad.apz.8084 017 0031), derīgo izrakteņu atradne “Lejasnoras”.

Ierosinātājs: SIA “KAMINVEST”, reģ. Nr. 44103106193.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 27.novembra Lēmums Nr.296.

Ziņojuma nosaukums: SIA “KAMINVEST” plānotās smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2019.gada 1.novembris

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: 2019.gada 13. novembrī plkst.17:30 Ropažu Kultūras un izglītības centrā (adrese: Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads).

Sanāksmes protokols pieejams šeit.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

  • Ropažu novada pašvaldībā (adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē ropazi.lv;
  • Ziņojuma elektroniskā versija skatāma šeit.

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2019.gada 2.decembrim:

  • SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv);
  • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2019.gada 1.novembra izdevumā Nr.83 (9003)