Paziņojums par plānotās smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts un dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras”.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ropažu novads, nekustamajos īpašumos:“Lejasnoras” (kad.Nr.8084 017 0029) un “Ritumi” (kad.apz.8084 017 0031), derīgo izrakteņu atradne “Lejasnoras”.

Ierosinātājs: SIA “KAMINVEST”, reģ. Nr. 44103106193.

Ziņojuma nosaukums: SIA “KAMINVEST” plānotās smilts un  dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2020.gada 2. jūlijs

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Ietekmes uz vidi novērtējums veikts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2015.gada 27.novembra lēmumu Nr. 296 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un saskaņā ar normatīvajos aktos un 2019.gada 23.maijā VPVB izsniegtajā Programmā Nr. 5-03/6 ietekmes uz vidi novērtējumam smilts  un dolomīta ieguvei nekustamajā īpašumā “Lejasnoras” (kadastra nr.8084 017 0029), derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras”, Ropažu novadā” noteikto. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2019. gada 1. novembra līdz 2. decembrim.

Tās laikā tika saņemti iesniegumi no VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes un biedrības “Vides aizsardzības klubs” par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2020.gada 2. jūlijā.

Ar precizēto novērtējuma ziņojumu var iepazīties šeit.