Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana par apmēram 23 ha.

Ierosinātājs: SIA “Saulkalne S”, reģ. Nr. 50003256461.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Kranciema pirmā dolomīta atradne” (kad. Nr. 7494 006 0552, z.v. kad. apz. 7494 006 0546), Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads).

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 18. maija paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI20SI0038.

Paredzētās darbības apraksts: paredzētās darbības ietvaros plānota derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve zem virs un zem gruntsūdeņu līmeņa, veicot ūdens atsūknēšanu un izmantojot spridzināšanu. Iesniedzēja gadā plāno saražot frakcionētas dolomīta šķembas (0/5, 5/8, 8/16, 16/32, 32/63 mm) un maisījumus ar kopējo apjomu līdz 250 000 t/gadā (apjoms atkarīgs no pieprasījuma apjoma). Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, piemēram ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 (4.40.punkts). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs ikskile.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2020. gada 15. jūnija plkst. 10.

Videoprezentācija pieejama šeit.

Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 15. līdz 19. jūnijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017.

Sanāksmes protokols.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, epasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 25. jūnijam.

Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2020. gada 5.jūnija izdevumā Nr.41 (9057)

[1] Iepazīstoties ar informāciju, lūdzam ievērot noteiktos ārkārtas situācijas drošības pasākumus.