Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Cūku turēšanas vietu skaita palielināšana cūkkopības kompleksā “Kroņauce”.

Ierosinātājs: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”, reģ. Nr. 50003000451.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Pogas 1” (kadastra Nr. 46460100092), Kroņauce, Auru pagasts, Dobeles novads.

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 9. jūlija lēmums Nr. 5-02/9.

Paredzētās darbības apraksts: paredzētās darbības ietvaros esošā cūku kompleksā “Kroņauce” nekustamajā īpašumā “Pogas 1” (īpašuma kopējā platība 17 ha) plānota cūku turēšanas vietu skaita palielināšana līdz ~12000 vietām, tajā skaitā 6250 vietas nobarojamām cūkām,  4304 vietas atšķirtajiem sivēniem, 264 vietas zīdītājām sivēnmātēm ar sivēniem un 986 vietas sivēnmātēm bez sivēniem). Jaunas infrastruktūras būvniecība nav plānota.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Dobeles novada pašvaldībā (Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) darba laikā un tīmekļa vietnē dobele.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv (skatīt šeit).

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs dobele.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2020. gada 27. jūliju plkst.10.00 saitē https://youtu.be/4qm-_Km3WNo.

Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 27. līdz 31. jūlijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē videseksperti.lv.  Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot.

Tiešsaistes videokonference notiks 30. jūlijā plkst. 16.00-18.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 30. jūlijā.

Pieslēdzies ZOOM sapulcei: šeit 

Sapulces ID: 756 8570 0807
Parole: 5nJKE4

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, epasts: vpvb@vpvb.gov.lvlīdz 2020. gada 4. augustam.

Publicēts laikrakstā “Dobeles Novada Ziņas” 2020. gada 14. jūlija izdevumā.