Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā

Paredzētās darbības vieta: Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 98660100033, 98660100056, 98660100048, 98660100053, 98660100100, 98660150090, 98660150018, 98660150100, 98660230052 (zemes vienības, uz kurām tiks izvietotas VES).

Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/2 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2020. gada 5. februārī. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2020. gada 15.jūnijā. 2021. gada 28. aprīlī tika izdota jauna programma, jo tika veiktas vēja elektrostaciju novietojuma izmaiņas. Pēc novietojuma izmaiņām notika divas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada jūnijā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 15. jūnija līdz 16. jūlijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 29. jūnijā plkst. 17:00.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: Ziņojums “SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā” sagatavots 2021. gada jūnijā (1. redakcija), aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2021. gada novembrī (2. redakcija iesniegta birojā 08.11.2021.; 3. redakcija  – 19.09.2022.)

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Iepriekšējās ziņojuma versijas – 1. redakcija, 2. redakcija

Ar Ziņojumu var iepazīties :

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Pielikumi