Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā.

Ierosinātājs: SIA “Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas nr. 40103045371.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros plānota dīķsaimniecības izveide. Dīķsaimniecība plānota kā ekstensīvs/i zivju ganību dīķis/i ne vairāk kā 50 ha platībā. Dīķu izbūve paredz ar hidropneimatisko iekārtu izcelt (izsūkt) smilts – ūdens maisījumu un novadīt to uz atūdeņošanas krautni. Pēc dīķa (dīķu) ierīkošanas beigām paredzēts veikt teritorijas ap ierīkoto dīķi (dīķiem) planēšanu un apzaļumošanu, pēc kā veicot pasākumus dīķu ierīkošanai.

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvalde 2020. gada 10. septembrī mazāka dīķa izbūvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” piemēroja ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ierosinātājs koriģēja plānotās dīķsaimniecības apjomus un iesniedza iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojam, kas 2021. gada 8. martā pieņēma lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: SIA „Sabiedrība Mārupe” dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, 2022. gada 12. februāris.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama Mārupes novada mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi, un ziņojuma sagatavotāja mājaslapā SIA “Vides eksperti” videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2022. gada 1. martu plkst. 10.00. Videoprezentācija

Neklātienes apspriešana notiks no 2022. gada 1. līdz 7. martam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv.

Tiešsaistes videokonference notiks 2. martā plkst. 17.30 platformā “Zoom”, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv/pazinojumi 1. martā plkst. 10:00 un Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv. “ZOOM” instrukcija ir atrodama šeit.

Pievienojies sanāksmei šeit: https://us02web.zoom.us/j/88303674875?pwd=T2ttOE5VVjNZZXhlaXhCNHpaOEpwdz09

Sanāksmes ID: 883 0367 4875
Parole: 314344

Sanāksmes protokols

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties (no 21. februāra):

  • Elektroniskā versija pieejama šeit:
  • Mārupes novada Pašvaldībā (Daugavas ielā 29) pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 18, otrdienās un trešdienās no plkst. 9 līdz 17, piektdienās no plkst. 9 līdz 15., kā arī Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi;

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var iesūtīt līdz 2022. gada 25. martam:
• SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv );
• Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

 

Publicēts laikrakstā “Mārupes vēstis” 2022. gada 21. februāra izdevumā