Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā.
Ierosinātājs: SIA ” Sabiedrība Mārupe “, reģ. Nr. 40103045371.
Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: SIA „Sabiedrība Mārupe” dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, 2022. gada 6. septembris.
Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2021. gada 8. martā. Programma novērtējuma veikšanai Nr. 5-03/5 ir izsniegta 2021. gada 8. maijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2022. gada februārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2022. gada 21. februāra līdz 25. martam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2022. gada 2. martā plkst. 17:30.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti iesniegumi no Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Mārupes novada Domes, Satiksmes ministrijas, Mārupes novada iedzīvotājiem un Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2022.gada 7. septembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”.
Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē http://www.videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi”.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums
Pielikumi:
Pielikums Nr.1 – Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums
Pielikums Nr.2 – VPVB lēmums
Pielikums Nr. 3 – VPVB programma
Pielikums Nr. 4.1. – Valsts zinātniskā institūta “BIOR” vēstule
Pielikums Nr. 4.2. – Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” vēstule
Pielikums Nr. 4.3. – VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vēstule
Pielikums Nr. 4.4. – Mārupes novada domes vēstule
Pielikums Nr. 4.5. – SIA “Rīgas Meži” vēstule
Pielikums Nr. 4.6. – Satiksmes ministrijas vēstule
Pielikums Nr. 5.1. – Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana – ievades dati esošai situācijai
Pielikums Nr. 5.2. – Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana – rezultāti esošai situācijai
Pielikums Nr. 5.3. – Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana – ievades dati Paredzētai darbībai
Pielikums Nr. 5.4. – Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana – rezultāti Paredzētai darbībai
Pielikums Nr. 5.5. – Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana – ievades dati plānotajam fonam
Pielikums Nr. 5.6. – Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana – rezultāti plānotajam fonam
Pielikums Nr. 5.7. – LVĢMC fona dati
Pielikums Nr. 5.8. – Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana – fons un operators
Pielikums Nr. 6.1 – Troksnis – ievades dati esošajai situācijai
Pielikums Nr. 6.2 – Troksnis – ievades dati plānotajai situācijai
Pielikums Nr. 6.3 – Troksnis – rezultāti
Pielikums Nr. 7 – Biotopu atzinums
Pielikums Nr. 8 – Ornitologa atzinums
Pielikums Nr.9.1.1 – SSA sanāksme – laikraksta “Rīgas Apriņķa Avīze” kopija
Pielikums Nr. 9.1.2. – SSA sanāksme – laikraksta “Rīgas Apriņķa Avīze” kopija (paziņojuma papildinājumi)
Pielikums Nr. 9.2. – SSA sanāksme – Protokols
Pielikums Nr.10.1 – Atkārtotā SSA sanāksme – laikraksta”Mārupes Vēstis” kopija
Pielikums Nr.10.2 – Atkārtotā SSA sanāksme – Protokols
Pielikums Nr.11 – Normatīvie akti
Pielikums Nr. 12 – Ornitologa papildus pētījums
Pielikums Nr. 13.1 – SA sanāksme – laikraksta “Mārupes Vēstis” kopija
Pielikums Nr. 13.2 – SA sanāksme – Protokols
Pielikums Nr. 13. 3 – Vēstules, priekšlikumi un atbildes
Pielikums Nr. 14 – SAM par piekļuvi nekustamajam īpašumam “Lagūnas “
Pielikums Nr.15. – Satiksmes drošības izvērtējums
Pielikums Nr. 16. – Satiksmes drosības izvērtējuma saskaņojums ar LVC
Pielikums Nr.17. – VAS “Starptautiskā lidosta Rīga” par kukurūzu lidlaukā