Paziņojums par dīķu ierīkošanas un derīgo izrakteņu ieguves nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā.

Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā.

Ierosinātājs: SIA ” Sabiedrība Mārupe “, reģ. Nr. 40103045371.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru:  Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2021. gada 8. martā. Programma novērtējuma veikšanai Nr. 5-03/5 ir izsniegta 2021. gada 8. maijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2022. gada februārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2022. gada 21. februāra līdz 25. martam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2022. gada 2. martā plkst. 17:30.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: Ziņojums SIA „Sabiedrība Mārupe” dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā sagatavots 2022. gada 12. februārī (1. redakcija), ziņojuma 2. redakcija, kas sagatavota pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas, sagatavota 2022. gada 6. septembrī (VPVB iesniegts 07.09.2022.), aktualizētais ziņojums sagatavots 2023. gada 18. aprīlī (VPVB iesniegts 19.04.2023.).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ar ziņojumu var iepazīties: Interneta vietnē http://www.videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi”

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Pielikumi