Paziņojums par derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguvi atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums:  Derīgo izrakteņu ieguve smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnēs “Pieturdailes”, “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči” un “Garkalnu pakalni”

Paredzētās darbības vieta:  Ogres novads, Birzgales pagasts:

  • derīgo izrakteņu atradne “Pieturdailes”, nekustamais īpašums “Pieturdailes” (kadastra Nr. 74440100136, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100146);
  • derīgo izrakteņu atradne “Elksnīši VV”, nekustamais īpašums “Elksnīši VV” (kadastra Nr. 74440100130, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100026);
  • derīgo izrakteņu atradne, “Garkalni – Līči”, nekustamais īpašums “Līči – 1” (kadastra Nr. 74440100124, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100124);
  • derīgo izrakteņu atradne “Garkalnu pakalni”, nekustamais īpašums “Garkalnu pakalni” (kadastra Nr. 74440100138, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100148).

Ierosinātājs:  SIA ‘GARKALNI VV, Reģ. Nr. 40003579836

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru:  Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/19 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2021. gada 24. augustā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2021. gada 26.oktobrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2022. gada jūnijā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2022. gada 10. jūnija līdz 9. jūlijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2022. gada 29. jūnijā plkst. 18:00.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: Ziņojums “SIA “Garkalni VV” plānotās smilts, smilts-grants un mālsmilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā” sagatavots 2022. gada 2. jūnijā (1. redakcija), aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2023. janvārī (2. redakcija iesniegta birojā 24.01.2023.; 3. redakcija – 31.03.2023, 4. redakcija – 12.06.2023.)

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ar Ziņojumu var iepazīties interneta vietnes https://videseksperti.lv/ sadaļā “Paziņojumi” (skat. zemāk)

Iepriekšējās ziņojuma versijas – 1. redakcija, 2. redakcija, 3.redakcija

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. 4. redakcija

Pielikumi