Paziņojums par derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguvi atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums:  Derīgo izrakteņu ieguve smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnēs “Pieturdailes”, “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči” un “Garkalnu pakalni”.

Ierosinātājs:  SIA “GARKALNI VV”, Reģ. Nr. 40003579836

Paredzētās darbības vieta:  Ogres novads, Birzgales pagasts:

  • derīgo izrakteņu atradne “Pieturdailes”, nekustamais īpašums “Pieturdailes” (kadastra Nr. 74440100136, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100146);
  • derīgo izrakteņu atradne “Elksnīši VV”, nekustamais īpašums “Elksnīši VV” (kadastra Nr. 74440100130, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100026);
  • derīgo izrakteņu atradne, “Garkalni – Līči”, nekustamais īpašums “Līči – 1” (kadastra Nr. 74440100124, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100124);
  • derīgo izrakteņu atradne “Garkalnu pakalni”, nekustamais īpašums “Garkalnu pakalni” (kadastra Nr. 74440100138, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100148).

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: SIA “Garkalni VV” plānotās smilts, smilts-grants un mālsmilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā. 2023. gada 24. janvāris.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/19 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2021. gada 24. augustā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2021. gada 26.oktobrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2022. gada jūnijā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2022. gada 10. jūnija līdz 9. jūlijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2022. gada 29. jūnijā plkst. 18:00.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti  iesniegumi no Dabas aizsardzības pārvaldes, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Valsts vides dienesta un Ogres novada pašvaldības par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2023.gada 24. janvārī. 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ar ziņojumu var iepazīties: Interneta vietnē www.videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi” (skat. zemāk)

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Pielikumi