Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšanas IVN ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu VPVB

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana

Ierosinātājs: SIA “Saulkalne S”, reģ. Nr. 50003256461.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Kranciema pirmā dolomīta atradne” (kad. Nr. 7494 006 0552, z.v. kad. apz. 7494 006 0546), Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads).

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: Derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, 2021. gada 11. februāris.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Ietekmes uz vidi novērtējums veikts pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 18. maija Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr. RI20SI0038 (Pielikums Nr.1.) piemēroto procedūru un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un VPVB izsniegto programmu „Programma Nr. 5-03/9 ietekmes uz vidi novērtējumam derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšanai”. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2020. gada 2. oktobra līdz 1. novembrim.

Tās laikā tika saņemts viens iesniegums no VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2020.gada 13. novembrī. Novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2021.gada 12. februārī.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija ir pieejama šeit.

Iepriekšējās ziņojuma versijas – 1. redakcija un 2. redakcija.