Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu skaitu palielināšanu Auru pagastā, Dobeles novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā

Ierosinātājs: SIA ” Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca “, reģ. Nr. 50003000451.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Pogas 1” (kadastra Nr. 46460100092), Kroņauce, Auru pagasts, Dobeles novads.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu skaita palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā. 2021. gada 25. oktobris.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru:  Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2020. gada 9. jūlijā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2020. gada 3. septembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2020. gada decembrī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2020. gada 22. decembra līdz 2021. gada 25. janvārim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 12. janvārī plkst. 16:00.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti  iesniegumi no VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes, Veselības inspekcijas un iedzīvotāju grupas par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021.gada 25. oktobrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ar ziņojumu var iepazīties: Interneta vietnē www.videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi” .

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Pielikumi:

Pielikums Nr.1 –Vides pārraudzības valsts biroja lēmums

Pielikums Nr.2 – VPVB programma

Pielikums Nr. 3 – iedzīvotāju grupas vēstule sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā

Pielikums Nr. 4 – biodrošības savienojošo koridoru izvietojums

Pielikums Nr. 5 – līgums ar SIA “BIO Auri” par siltumenerģiju (konfidenciāli)

Pielikums Nr. 6 – SPAELP

Pielikums Nr. 7 – barību sastāvs

Pielikums Nr. 8 – ģenerālplāns lagūnai

Pielikums Nr.9 – līgums ar SIA “BIO Auri” par krātuves lietošanu un kopīgu darbību (konfidenciāli)

Pielikums Nr.10 – Dobeles meteoroloģiskās novērojumu stacijas dati

Pielikums Nr.11 – gruntsūdens testēšanas analīžu protokoli

Pielikums Nr. 12 – smaku mērījumu pārskati SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” un SIA “BIO Auri”

Pielikums Nr. 13 – AERMOD datorprogrammas aprēķinu modeļu ievades dati un kartes

Pielikums Nr. 14 – SOUNDPLAN datorprogrammas aprēķinu modeļu ievades dati un kartes

Pielikums Nr. 15 – vēstule no pašvaldības

Pielikums Nr. 16 – tehniskā datu lapa ventilācijas iekārtai

Pielikums Nr. 17 – LPTP

Pielikums Nr. 18 – paziņojums laikrakstā “Dobeles novada ziņas”

Pielikums Nr. 19 – pašvaldības atbilde par ceļu satiksmes intensitāti uz pašvaldības ceļa

Pielikums Nr. 20 – Biogāzes ražotnes SIA “BIO Auri” koģenerācijas stacijas ģeneratora tehniskā pase

Pielikums Nr. 21 – Rīcības plāns avārijas situācijām

Pielikums Nr. 22 – Jautājumi un atbildes pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas

 

Iepriekšējie materiāli un paziņojumi pieejami šeit:

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu skaita palielināšanu Dobeles novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu