Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

Paredzētās darbības nosaukums:Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. 

Ierosinātājs:SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. 

Iespējamās paredzētās darbības vieta:Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004), Mārupes novadā. 

Datums, kad pieņemts birojalēmumspar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu:Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6.  

Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās darbības ietvaros tiks iegūts derīgais materiāls, izmantojot  ekskavatoru un zemessūcēju. Dīķu rakšanas procesā nav paredzēta un netiks veikta iegūtā materiāla apstrāde un tas tiks realizēts neapstrādātā veidā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana. Dīķus paredzēts izveidot tā, lai tie ainaviski iekļautos teritorijā, izlīdzināt un apzaļumot ieguves laikā izmainīto zemes virskārtu. Pēc dīķu ierīkošanas teritoriju paredzēts izmantot rekreācijas un aktīvās atpūtas mērķiem, galvenokārt saistot to ar komercmakšķerēšanas attīstīšanu.  

Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums,piemēram,ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.    

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: 

  • Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2167) darba laikā pirmdien 10.00 – 15.00, trešdien 9.00 – 15.00 un ceturtdien 15.00 – 19.00 (materiāli pieejami priekštelpā uz galdiņa)[1] un tīmekļa vietnē marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi; 
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnēvideseksperti.lv (skatīt šeit).

Atkārtotas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norise: 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar 
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs marupe.lv  sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 20. aprīļa plkst. 10.00.  

Videoprezentācija

Neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks no 2021. gada 20. aprīļa līdz 26. aprīlim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. 

Tiešsaistes videokonference notika 20. aprīlī plkst. 17.30 neklātienes formā platformā “ZOOM” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. 

Protokols

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv)līdz 2021. gada 30. aprīlim. 

Informējam, ka paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme pirmo reizi norisinājās laikā no 16. marta līdz 8. aprīlim, tai skaitā 2021. gada 31. martā plkst. 18.00 notika tiešsaistes videokonference, taču ņemot vērā, ka paziņojums par šiem apspriedes pasākumiem iepriekš netika publicēts Mārupes pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”, sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek izsludināta atkārtoti.  

 Publicēts laikrakstā “Mārupes Vēstis” 2021. gada 9. aprīļa izdevumā.

[1] Iepazīstoties ar informāciju, lūdzamievērot valstī noteiktos drošības pasākumus.