Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

Paredzētās darbības nosaukums:Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. 

Ierosinātājs:SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. 

Iespējamās paredzētās darbības vieta:Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004).  

Datums, kad pieņemts birojalēmumspar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu:Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6.  

Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās darbības ietvaros tiks iegūts derīgais materiāls, izmantojot  ekskavatoru un zemessūcēju. Dīķu rakšanas procesā nav paredzēta un netiks veikta iegūtā materiāla apstrāde un tas tiks realizēts neapstrādātā veidā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana. Dīķus paredzēts izveidot tā, lai tie ainaviski iekļautos teritorijā, izlīdzināt un apzaļumot ieguves laikā izmainīto zemes virskārtu. Pēc dīķu ierīkošanas teritoriju paredzēts izmantot rekreācijas un aktīvās atpūtas mērķiem, galvenokārt saistot to ar komercmakšķerēšanas attīstīšanu.  

Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums,piemēramietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.    

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: 

  • Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2167) darba laikā pirmdien 10.00 – 15.00, trešdien 9.00 – 15.00 un ceturtdien 15.00 – 19.00 (Materiāli pieejami priekštelpā uz galdiņa) [1] un tīmekļa vietnē marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi; 
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnēvideseksperti.lv (skatīt šeit).

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs marupe.lvun videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 29. marta plkst. 10.00.  

Videoprezentācija

Neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 29. marta līdz 6. aprīlim;, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. 

Tiešsaistes videokonference notiks 31. martā plkst. 18.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 30. martā. 

Protokols

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv)līdz 2021. gada 8. aprīlim. 

 Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2021. gada 16. marta izdevumā Nr. 21 (9135). 

[1] Iepazīstoties ar informāciju, lūdzam ievērot noteiktos ārkārtas situācijas drošības pasākumus un iespēju robežās ar materiāliem iepazīties attālināti.


Papildinājums Paziņojumam par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Papildinājums publicēts laikrakstā ” Rīgas apriņķa avīze ” 2021.gada 19. martā

16.03.2021. laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” izdevumā Nr. 21 publicētais Paziņojums par paredzētās darbības – Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā (ierosinātājs – SIA „Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas numurs 40103045371) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiek labots ar sekojošu informāciju par neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laika un priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu:

  • Neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks no 2021. gada 29. marta līdz 6. aprīlim (darba dienās).
  • Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2021. gada 8. aprīlim. 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Informējam, ka SIA “Sabiedrība Mārupe” plāno rīkot vēl vienu sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem pēc iespējas plašākas līdzdalības iespējas un pilnvērtīgu informāciju. Paziņojums par nākamo sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiks publicēts novada domes izdevumā “Mārupes Vēstis” 9. aprīļa izdevumā, kā arī tīmekļa vietnēs marupe.lvvideseksperti.lv un www.vpvb.gov.lv.