Par lokālplānojumu vides pārskata projekta redakcijas atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par 10 vēja elektrostaciju attīstību Tārgales pagastā

PLĀNOŠANAS DOKUMENTA NOSAUKUMS: Pieci (5) lokālplānojumi Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamajos īpašumos.

VIDES PĀRSKATA UN LOKĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS:

Vides pārskats sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 12.05.2020. lēmumiem Nr. 4-02/28; Nr.4-02/29; Nr.4-02/30; Nr.4-02/31 un Nr.4-02/27 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. Lokālplānojumu izstrāde ir uzsākta, pamatojoties uz Ventspils novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumiem.

Lokālplānojumi ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kurus izstrādā lauku teritorijas daļai, lai grozītu spēkā esošajā Ventspils novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu Ventspils novada Tārgales pagasta zemes vienības daļās no Mežu teritorijas (M) un Lauksaimniecības teritorija (L) uz funkcionālo zonējumu Tehniskās apbūves teritorija (TA) 60×100 m2 lielā platībā, lai pamatotu vēja elektrostaciju izvietojumu.

Informējam, ka vienlaicīgi notiek 5 lokālplānojumu izstrāde, kuros tiek paredzēti funkcionālā zonējuma grozījumi atbilstoši plānoto vēja elektrostaciju (10 gab.) izvietojumam, kā arī vēja elektrostaciju izbūvei ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Karte: Lokālplānojumu teritoriju izvietojums un plānoto VES izvietojums lokālplānojumu teritorijās

Vides pārskatā identificē, apraksta un izvērtē plānošanas dokumenta iespējamo būtisko ietekmi uz vidi un iespējamās alternatīvas, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta.

Visiem pieciem lokālplānojumiem sagatavots vienots Vides pārskats, ņemot vēra, ka lokālplānojumu mērķis ir pamatot vēja elektrostaciju izvietojumu, kas nodrošinātu priekšnoteikumus vēja elektrostaciju izbūvei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Lokālplānojumu teritorijas tiek vērtētas kā vienota plānotā darbība, lai tiktu novērtēta kopējā summārā ietekme.

LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, mob. tel. + 371 26522307, e-pasts: birojs@rp.lv, www.rp.lv.

VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA “Vides eksperti”, Ganību dambis 24D-25, Rīga, mob. tel. +371 29646789, e-pasts: birojs@videseksperti.lv, www.videseksperti.lv.

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA IEROSINĀTĀJS UN PAREDZĒTĀS DARBĪBAS (VĒJA ELEKTROSTACIJU BŪVNIECĪBA) ATTĪSTĪTĀJS: SIA “Ventspils Wind”, Krišjāņa Valdemāra iela 21 -11, Rīga, LV-1010

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ: no 2022. gada 30. maija līdz 2022. gada 27. jūnijam.

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME: ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku ZOOM platformā 2022. gada 16. jūnijā plkst. 17.00.

Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/sanāksme

QR kods uz sanāksmi:

 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ AR VIDES PĀRSKATA PROJEKTU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES:

  • izdrukātā veidā ar Vides pārskata projektu var iepazīties Ventspils novada pašvaldības administrācijas ēkā, Skolas ielā 4, Ventspilī, Tārgales pagasta pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā un Popes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, pašvaldības darba laikā.

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ PAPILDUS INFORMĀCIJU IESPĒJAMS IEGŪT KLĀTIENĒ VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ: sazinoties ar Ventspils novada pašvaldības attīstības plānotāju Ivetu Straumi pa tālruni 26678959 vai rakstot uz e-pastu: iveta.straume@ventspilsnd.lv.

RAKSTISKUS PRIEKŠLIKUMUS UN ATSAUKSMES PAR VIDES PĀRSKATA PROJEKTU LĪDZ 2022. GADA 27. JŪNIJAM IESPĒJAMS IESNIEGT:

  • nosūtot pa pastu Ventspils novada pašvaldībai, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601,
  • nosūtot uz e-pasta adresi Ventspils novada pašvaldībai elektroniski parakstītu iesniegumu:  info@ventspilsnd.lv,
  • klātienē – Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspils vai Tārgales pagasta pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā un Popes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Popes pagastā, Ventspils novadā.