Vides atļaujas, Vides aizsardzība un ekoloģija. Ietekmes uz vidi novērtējums.
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

Ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējums

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (Vides pārskata sagatavošana, Monitoringa ziņojumi)

PIESĀRŅOJOŠO DARBĪBU
ATĻAUJAS

Iesniegumi A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību atļaujai

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju limitu projekti

Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana atbilstošajās institūcijās

Dabas resursu nodoklis

MODELĒŠANA
UN MĒRĪJUMI

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana, izmantojot datorprogrammu AERMOD View

Trokšņa modelēšana, izmantojot programmatūru SoundPLAN Essential

Trokšņa mērījumi (Kalibrēšanas sertifikāts Nr. F3654K17)

VIDES
IZPĒTES

Environmental Due Diligence (Investīciju vides audits)

Ekokartēšana

Zemes lietojuma un seguma veida apsekojumi

ĶĪMISKĀS
VIELAS

Ķīmisko vielu riska novērtējums

Konsultācijas prasību ievērošanā darbībā ar ķīmiskajām vielām

Specifiski tulkojumi (drošības datu lapas, instrukcijas u.c.)