Pakalpojumi
Uzraudzība

Iesniegumi piesārņojošo darbību atļaujām

Gaisu piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Smaku emisijas limitu projekts

Atļauju nosacījumu izpildes uzraudzība

Vides statistikas pārskati

Dabas resursu nodokļa aprēķins

Modelēšana

Trokšņa datormodelēšana

Gaisa kvalitātes datormodelēšana

Smaku izkliedes  datormodelēšana

 

Apsekojumi

Zemes lietojuma un seguma apsekojumi

Zālāju apsekojumi