Pakalpojumi
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

Ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējums

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (Vides pārskata sagatavošana, Monitoringa ziņojumi)

VIDES
IZPĒTES

Environmental Due Diligence (Investīciju vides audits)

Ekokartēšana

Zemes lietojuma un seguma veida apsekojumi

ĶĪMISKĀS
VIELAS

Ķīmisko vielu riska novērtējums

Konsultācijas prasību ievērošanā darbībā ar ķīmiskajām vielām

Specifiski tulkojumi (drošības datu lapas, instrukcijas u.c.)