Pakalpojumi

Pakalpojumi

Ietekmes uz vidi novērtējums, stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, vides audits, vides pārskats, vides aizsardzība, vides ekoloģija, vides atļaujas, iesniegumi A, B un C kategorijas pieskaņojošo darbību atļauju saņemšanai. Emisiju limita projektu izstrāde, piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana, trokšņa modelēšana, trokšņa mērījumi. Dabas resursu nodokļa aprēķins un atskaites.