IETEKMES UZ NATURA 2000 TERITORIJU NOVĒRTĒJUMS

Ietekme uz NATURA 2000 teritoriju

Ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma pamatuzdevums ir apzināt paredzētās darbības iespējamās nelabvēlīgās ietekmes uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, novērtēt iespējamo ietekmju būtiskumu un nepieciešamību izstrādāt kompensējošus pasākumus.

2011. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” nosaka, kā novērtējama to paredzēto darbību ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), kuru īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī prasības ziņojuma saturam.

Citi pakalpojumi