Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs”  teritorijā.

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281.

Paredzētās darbības vieta: Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, nekustamais īpašums „Lielais Aknīstes purvs”.

Ziņojuma nosaukums: Kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018.gada 21.aprīlis

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, tālr. 27507017.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pieņemts  2017. gada 10.februārī, Lēmums Nr. 33. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 4. aprīlī. Ziņojums sagatavots 2017.gada 28.novembrī. No 2017.gada 28.novembra līdz 2017.gada 29.decembrim notika ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 7. decembrī plkst. 17:00 Aknīstes novada Domē (Skolas iela 7, Aknīste). Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 21.aprīlī.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv.