Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs”  teritorijā.

Paredzētās darbības vieta: Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, nekustamais īpašums „Lielais Aknīstes purvs”.

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281.

Informācija par procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pieņemts  2017. gada 10.februārī, Lēmums Nr. 33.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005,
tālr. 27507017.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 7. decembrī plkst. 17:00 Aknīstes novada Domē, Domes sēžu telpā (Skolas iela 7, Aknīste).

Sanāksmes protokols pieejams šeit.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

Aknīstes novada Domes 1.stāvā informācijas stendā darba dienās (pirmdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-16.30); www.akniste.lv un www.videseksperti.lv

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2017. gada 29.decembrim:

SIA „Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005; tālrunis 27507017; elektroniskā adrese: liva@videseksperti.lv; mājas lapas adrese: www.videseksperti.lv);

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045; tālrunis: 67321173, fakss: 67321049; elektroniskā adrese vpvb@vpvb.gov.lv; mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu ievietots laikrakstā “Brīvā Daugava” Nr.136
(2017. gada 28.novembris)

Ar ziņojuma 1. redakcijas materiāliem var iepazīties šeit.

Atbildēt