Pārredzamības un pārskatatbildības uzlabošana ES uzņēmējdarbības praksē

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD) tika oficiāli pieņemta 2023. gada 5. janvārī, un tas ir nozīmīgs pavērsiens Eiropas Savienības (ES) centienos veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi. CSRD ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas spēj gan atvieglot uzdevumu un darbības organizēšanu, gan novērtēt patērētāju un citu attiecīgo ieinteresēto personu veiktspēju. Direktīva uzsver vides, sociālo un pārvaldības (ESG) faktoru pieaugošo nozīmi uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas procesos un uzsver nepieciešamību palielināt atbildību korporatīvās ilgtspējas praksē.

Darbības joma un mērķi

CSRD aizstāj Nefinanšu pārskatu direktīvu (NFRD) un novērš tās ierobežojumus, paplašinot to uzņēmumu loku, kuriem ir pienākums ziņot par savu ilgtspējības sniegumu. Direktīva attiecas uz visiem lielajiem un biržas sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem, pieprasot tiem atklāt informāciju par savu sociālo un vides ietekmi, pārvaldības jautājumiem un ilgtspējības praksi.

CSRD īstenošana ir izstrādāta, lai veicinātu lielāku uzņēmumu darbību saskaņošanu ar plašākiem ES zaļā kursa mērķiem, veicinot ilgtspējīgāku, iekļaujošāku un videi atbildīgāku ekonomikas ainavu.

Piemērojamība un kritēriji

CSRD attiecas uz lieliem uzņēmumiem, kas divus gadus pēc kārtas atbilst vismaz diviem no šiem trim kritērijiem:

Uzņēmums nodarbina vidēji vairāk nekā 250 cilvēkus.

Uzņēmuma bilances kopsumma ir vairāk nekā 20 miljoni eiro.

Neto apgrozījums vairāk nekā 40 miljonu eiro apmērā.

Papildus lielajiem uzņēmumiem CSRD attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru vērtspapīri ir kotēti regulētā tirgū.

CSRD veic visaptverošu un reprezentatīvu uzņēmuma darbības novērtējumu nodrošinot, ka uzņēmējadarbība ir ilgtspējīga, videi un cilvēkiem draudzīga.

Īstenošanas laika skala

CSRD tiks ieviests trīs atšķirīgos posmos no 2024. līdz 2026. gadam, ļaujot pakāpeniski pāriet un pielāgoties jaunajām ziņošanas prasībām. Šī pakāpeniskā pieeja nodrošina, ka uzņēmumiem ir pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar direktīvas noteikumiem un veiktu nepieciešamos pielāgojumus savos ziņošanas procesos.

Palīdzība un atbilstības atbalsts

Veikt CSRD analīzi var būt sarežģīti. Mēs esam tie, kas varēs Jums palīdzēt veiksmīgi pārvarēt šis grūtības, atbalstot Jūs katrā posmā. Mūsu mērķis ir pārvarēt plaisu starp ziņošanas un vadības praksi un uzņēmuma ilgtspējības mērķu praktisko piemērošanu. Izmantojot savu starptautisko tīklu, mēs piedāvājam virkni pakalpojumu, lai palīdzētu organizācijām izpildīt direktīvas prasības, optimizētu ilgtspējības ziņošanas praksi un samazinātu to ietekmi.

Mūsu pakalpojumi ietver:

Visaptveroši novērtējumi par pašreizējo ilgtspējības ziņošanas praksi, lai noteiktu jomas, kurās ir jāuzlabo un jāsaskaņo ar CSRD prasībām.

Palīdzība pielāgotu ilgtspējības ziņošanas sistēmu izstrādē un ieviešanā, nodrošinot atbilstību direktīvai un uzlabojot vispārējo ilgtspējības sniegumu.

Apmācības un kapacitātes palielināšanas programmas, lai nodrošinātu darbiniekus ar nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai efektīvi pārvaldītu ilgtspējības pārskatus saskaņā ar CSRD.

Pastāvīgs atbalsts un konsultācijas, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību un pielāgošanos dinamiskajai un mainīgajai normatīvajai videi.

KPI izstrāde un analīze.

Ceļveži un praktiski norādījumi, lai pārvarētu plaisu starp ziņošanas prasībām un praktiskiem veidiem, kā samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi un sociālo jomu.

Virzība uz priekšu ar CSRD

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva ir būtisks solis, lai veicinātu lielāku pārredzamību, atbildību un salīdzināmību ilgtspējības ziņošanas praksē ES. Uzdodot plašākam uzņēmumu lokam ziņot par saviem ilgtspējības rādītājiem, direktīvas mērķis ir veicināt ilgtspējīgāku, atbildīgāku un iekļaujošāku uzņēmējdarbības vidi. Organizācijām pielāgojoties jaunajām ziņošanas prasībām, profesionālas palīdzības meklējumi var veicināt netraucētu pāreju un nodrošināt nepārtrauktu atbilstību direktīvai.

Citi pakalpojumi