Paziņojums par izstrādātā Ķekavas apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no 7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība.

Ierosinātājs: VAS “Latvijas valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr. 67028169.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta.

Ziņojuma nosaukums: Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90 km līdz 25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā versija.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti” sadarbībā ar SIA “Projekts 3”.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Ietekmes uz vidi novērtējums veikts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2015.gada 20.maija lēmumu Nr.129 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un saskaņā ar normatīvajos aktos un 2016.gada 17.februārī VPVB izsniegtajā Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no 7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecībai noteikto. Ziņojums sagatavots 2016.gada 8.augustā. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2016.gada 9.augusta līdz 2016.gada 10.septembrim. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 25.augustā Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17. 2016.gada 12.septembrī saņemts atzinums no VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, 8.septembrī no Ķekavas novada pašvaldības. Tāpat saņemti arī vairāku novada iedzīvotāju un uzņēmēju komentāri par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2016.gada 1.novembrī. 2016.gada 27.decembrī saņemti Vides pārraudzības valsts biroja komentāri par izstrādāto Novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums papildināts saskaņā ar saņemtajiem Vides pārraudzības valsts biroja komentāriem un atkārtoti iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 19.janvārī.