ATBILSTĪBA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

PIRMS UZSĀKT JEBKĀDAS IECERES (RAŽOTNE, NOLIKTAVA, DZĪVOJAMĀ ĒKA U.C.) REALIZĀCIJU NOTEIKTĀ TERITORIJĀ, OBLIGĀTI PĀRLIECINIETIES, VAI PLĀNOTĀ DARBĪBA IR SASKAŅOTA AR TERITORIJAS PLĀNOJUMU! JA PAREDZĒTĀ DARBĪBA BŪS PRETRUNĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM, TAD, BEZ TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMIEM, IECERI ĪSTENOT NEBŪS IESPĒJAMS, PAT JA TERITORIJĀ ATRODAS DAUDZ CITU, LĪDZĪGA RAKSTURA UZŅĒMUMU (VAI ĒKU).

Visērtāk to izdarīt:
– Rīgas teritorijā:  www.rigis.lv
– ārpus Rīgas: attiecīgā novada/pilsētas mājas lapā, meklējot sadaļu „Attīstības plānošana/teritorijas plānojums/plānošanas dokumenti” vai t.m.l.

IESNIEGUMU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA

  1. A/B ATĻAUJAS
    MK noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai„  (30.11.2010.)
  2. SĀKOTNĒJAIS IZVĒRTĒJUMS
    MK noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekme uz vidi un akceptē paredzēto darbību” (13.01.2015.)
  3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ATĻAUJAS
    MK noteikumi Nr. 703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” (13.09.2011.)

VALSTS NODEVAS