ATBILSTĪBA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

PIRMS UZSĀKT JEBKĀDAS IECERES (RAŽOTNE, NOLIKTAVA, DZĪVOJAMĀ ĒKA U.C.) REALIZĀCIJU NOTEIKTĀ TERITORIJĀ, OBLIGĀTI PĀRLIECINIETIES, VAI PLĀNOTĀ DARBĪBA IR SASKAŅOTA AR TERITORIJAS PLĀNOJUMU! JA PAREDZĒTĀ DARBĪBA BŪS PRETRUNĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM, TAD, BEZ TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMIEM, IECERI ĪSTENOT NEBŪS IESPĒJAMS, PAT JA TERITORIJĀ ATRODAS DAUDZ CITU, LĪDZĪGA RAKSTURA UZŅĒMUMU (VAI ĒKU).

Visērtāk to izdarīt:
– Rīgas teritorijā:  www.rigis.lv
– ārpus Rīgas: attiecīgā novada/pilsētas mājas lapā, meklējot sadaļu „Attīstības plānošana/teritorijas plānojums/plānošanas dokumenti” vai t.m.l.

IESNIEGUMU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA

 1. A/B ATĻAUJAS
  MK noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai„  (30.11.2010.)
 2. SĀKOTNĒJAIS IZVĒRTĒJUMS
  MK noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekme uz vidi un akceptē paredzēto darbību” (13.01.2015.)
 3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ATĻAUJAS
  MK noteikumi Nr. 703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” (13.09.2011.)

VALSTS NODEVAS

[showhide type="post1" more_text="1. A/B ATĻAUJAS" less_text="1. A/B ATĻAUJAS"]
Saskaņā ar 2011. gada 30. augusta MK noteikumiem Nr. 666 „Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”:

 • valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu A kategorijas piesārņojošai darbībai ir 853,72 eiro;
 • valsts nodevas apmērs par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu ir 569,15 eiro;
 • valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu B kategorijas piesārņojošai darbībai ir 362,83 eiro;
 • valsts nodevas apmērs par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu ir 249,00 eiro.

Valsts nodevas apmaksas rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts: LV72TREL1060210921800
Norāde: valsts nodeva par  A (vai B) kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu SIA „ABC”, adrese xxx.

[/showhide]

[showhide type="post2" more_text="2. SĀKOTNĒJAIS IZVĒRTĒJUMS" less_text="2. SĀKOTNĒJAIS IZVĒRTĒJUMS"]
Saskaņā ar 2007. gada 9. oktobra MK noteikumiem Nr. 689 „Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu” valsts nodeva par sākotnējo izvērtējumu ir 213,43 eiro.
Valsts nodevas apmaksas rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts: LV76TREL1060210929100
Norāde: valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu SIA „ABC”, adrese xxx.

[/showhide]

[showhide type="post3" more_text="3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ATĻAUJAS" less_text="3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ATĻAUJAS"]
Saskaņā ar 2011. gada 13. septembra MK noteikumiem Nr. 703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” valsts nodevas apmērs ir šāds:

 • par atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai – 71,14 eiro;
 • par atļauju atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai – 71,14 eiro;
 • par atļauju atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai – 71,14 eiro;
 • par atļauju atkritumu uzglabāšanai – 71,14 eiro;
 • par atļauju atkritumu pārvadāšanai – 71,14 eiro;
 • par atļauju, kurā iekļautas divas minētās darbības – 106,72 eiro;
 • par atļauju, kurā iekļautas trīs (vai vairāk) minētās darbības – 142,29 eiro.

Valsts nodevas apmaksas rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts: LV56TREL1060210921700
Norāde: Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju SIA „ABC”, adrese xxx.

[/showhide]