IETEKMES UZ VIDI SĀKOTNĒJAIS IZVĒRTĒJUMS

Ja paredzētā darbība atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikumam, tad ir jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, kā rezultātā attiecīgā Reģionālā vides pārvalde pieņem lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu. Ja ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra netiek piemērota, tiek sagatavoti Tehniskie noteikumi.

Kopā ar paredzētās darbības iesniegumu ir jāiesniedz maksājuma uzdevums par valsts nodevas apmaksu, saskaņā ar 2007. gada 9. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.689 “Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu”.

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums var tikt piemērots arī tajā brīdī, kad tiek paplašināta jau esoša darbība, piemēram, veikti grozījumi piesārņojošās darbības atļaujā un konstatēts, ka darbība pēc atļaujas grozījumu veikšanas atbildīs kādai no likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikumā minētajām darbībām.

Citi pakalpojumi