IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

Saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, lai novērtētu paredzētās darbības īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, vai aizliegtu paredzētās darbības uzsākšanu normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumu gadījumos.

Ja darbība atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumam, tad ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic obligāti. Ja - 2.pielikumam, tad ir jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, kā rezultātā attiecīgā Reģionālā vides pārvalde pieņem lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu. Ja ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra netiek piemērota, tiek sagatavoti Tehniskie noteikumi.

ietekmes uz vidi novērtējuma kārtība

Tehniskie noteikumi nosaka vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā, atbilstoši 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”.

Ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas kārtība

Ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts saskaņā ar 13.01.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” un Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) izdoto programmu. No ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas līdz atzinuma saņemšanai ir jārēķinās ar kā minimums 10 mēnešu vai ilgāku procedūru kopumu, kas ietver:

 • sākotnējo sabiedrisko apspriešanu;
 • esošā vides stāvokļa novērtējumu;
 • paredzētās darbības iespējamo ietekmju uz vidi identificēšanu un to novērtējumu;
 • paredzētās darbības alternatīvu izvērtējumu (būtisks uzdevums, kas var ietvert atrašanās vietas, izmantoto tehnoloģiju vai citu apstākļu izvērtējumu);
 • ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo sertificēto ekspertu atzinumu par paredzētās darbības ietekmi pieprasīšanu un saņemšanu;
 • ziņojuma grafisko pielikumu un kartogrāfisko materiālu sagatavošanu;
 • ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkuma iedzīvotājiem sagatavošanu;
 • iedzīvotāju informēšanu par paredzēto darbību presē;
 • ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes rīkošanu;
 • sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopojuma sagatavošanu;
 • ziņojuma pilnveidošanu atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem;
 • ziņojuma iesniegšanu VPVB un komentāru saņemšanu;
 • ziņojuma pilnveidošanu atbilstoši saņemtajiem VPVB priekšlikumiem;
 • kā arī citas aktivitātes.

Citi pakalpojumi