Environmental impact assessment

Ietekmes uz vidi novērtējums, stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums,
vides audits, vides pārskats, vides aizsardzība, vides ekoloģija.
Vides atļaujas, iesniegumi A, B un C kategorijas pieskaņojošo
darbību atļauju saņemšanai. Emisiju limita projektu izstrāde,
piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana, trokšņa modelēšana,
trokšņa mērījumi. Dabas resursu nodokļa aprēķins un atskaites.
Statistikas pārskatu sagatavošana. Vides konsultācijas. IVN, SIVN,
ELP, DRN, ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE.

Leave a Reply