STACIONĀRU PIESĀRŅOJUMA AVOTU EMISIJAS LIMITA PROJEKTI

Ja uzņēmuma darbības rezultātā notiek piesārņojošo vielu emisija gaisā, pirms A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanas tiek izstrādāts Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts. Projektu izstrādā saskaņā ar 02.04.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”. Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts visbiežāk tiek sagatavots kā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas iesnieguma pielikums.

Ja uzņēmuma siltumapgādi vai ražošanas procesus nodrošina apkures katls/i, kuru kopējā jauda ir lielāka par 0,2 MW, tad Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta izstrāde ir obligāta un ietver piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinus un modelēšanu.

Citi pakalpojumi