Dalība seminārā par pārskatu par ķīmiskām vielām un maisījumiem sagatavošanu

SIA “Vides eksperti” pārstāvji 17.februāri apmeklēja VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” rīkoto semināru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Semināra dalībniekiem tika sniegta informācija par pārskata par ķīmiskām vielām un maisījumiem aizpildīšanas kārtību Vienotajā vides informācijas sistēmā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”, līdz 1. martam ir jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā” pārskats par iepriekšējā kalendārajā gadā ievestajām vai saražotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem.

Informējam, ka pārskatus par ķīmiskām vielām un maisījumiem ir jāiesniedz ķīmisko vielu un maisījumu ražotājiem vai personām, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā:

  • Par ķīmiskām vielām un maisījumiem, ja to daudzums pārsniedz 100 kilogramu gadā;
  • Par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem virs 10 kilogramiem gadā, ja ķīmiskās vielas vai maisījumi klasificēti kā akūti toksiskas 1., 2. un 3. kategorijas vielas un maisījumi, kancerogēnas 1.A un 1.B kategorijas vielas un maisījumi, mutagēnas 1.A un 1.B kategorijas vielas un maisījumi, reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1.A un 1.B kategorijas vielas un maisījumi, 1.kategorijas vielas un maisījumi ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas iedarbības (STOTSE), 1.kategorijas vielas un maisījumi ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc atkārtotas iedarbības (STOTRE) vai 1.kategorijas vielas un maisījumi ar ieelpas toksicitāti.

SIA “Vides eksperti” veic pārskatu sagatavošanu un aizpildīšanu Vienotajā Vides informācijas sistēmā. Papildus informācijai kontaktinformācija 27507017 vai birojs@videseksperti.lv.