DABAS RESURSU NODOKĻA APRĒĶINS

Dabas resursu nodoklis

Uzņēmumiem, kas iegūst dabas resursus vai veic piesārņojošās darbības, ir jāveic maksājumi valsts un pašvaldības budžetā, atbilstoši iegūto resursu vai radīto emisiju daudzumam.

Ar nodokli apliekamie objekti noteikti Dabas resursu nodokļa likumā, nodokļa likmes ir noteiktas šā likuma pielikumos. Dabas resursu nodokli uzņēmumam ir jāaprēķina un jāveic apmaksa četras reizes gadā, ja gada kopējā summa pārsniedz 142,29 eiro.

SIA “Vides eksperti” veic nodokļa aprēķinus par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu, saskaņā ar 2007. gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.

Citi pakalpojumi