Aktualizēts Babītes novada teritorijas plānojuma vides pārskats

Babītes teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata aktuālā versija ir pieejama šeit.