Paziņojums par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma un tā Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

18.10.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2999-lē “Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa un blakus esošās teritorijas optimālai attīstībai Ķīpsalā atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas Tehniskā universitāte, SIA “Real Invest”, SIA “RL GRUPA”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Vides eksperti”.

Lasīt tālāk