Par lokālplānojumu vides pārskata projekta redakcijas atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par 10 vēja elektrostaciju attīstību Tārgales pagastā

PLĀNOŠANAS DOKUMENTA NOSAUKUMS: Pieci (5) lokālplānojumi Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamajos īpašumos.

VIDES PĀRSKATA UN LOKĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS:

Vides pārskats sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 12.05.2020. lēmumiem Nr. 4-02/28; Nr.4-02/29; Nr.4-02/30; Nr.4-02/31 un Nr.4-02/27 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. Lokālplānojumu izstrāde ir uzsākta, pamatojoties uz Ventspils novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumiem.

Lasīt tālāk