Paziņojums par smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguvi atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni ” Birzgales pagastā, Ogres novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paredzētās darbības nosaukums:  Derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni – Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu Pakalni ” Ogres novadā, Birzgales pagastā.

Ierosinātājs:  SIA ‘’GARKALNI VV’’, Reģ. Nr. 40003579836

Iespējamās paredzētās darbības vieta:  Ogres novads, Birzgales pagasts:

  1. derīgo izrakteņu atradne “Pieturdailes”, nekustamais īpašums “Pieturdailes” (kadastra Nr. 74440100136, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100146);
  2. derīgo izrakteņu atradne “Elksnīši VV”, nekustamais īpašums “Elksnīši VV” (kadastra Nr. 74440100130, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100026);
  3. derīgo izrakteņu atradne, “Garkalni – Līči”, nekustamais īpašums “Līči – 1” (kadastra Nr. 74440100124, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100124);
  4. derīgo izrakteņu atradne “Garkalnu pakalni”, nekustamais īpašums “Garkalnu pakalni” (kadastra Nr. 74440100138, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100148).

Lasīt tālāk