Paziņojums par sabiedrības informēšanas kampaņas “Klimata pakts”: Mana pasaule. Mana rīcība. Mūsu planēta.” atklāšanas pasākumu – ekspertu diskusiju

“Eiropas Klimata pakts pulcēs visus, kas vēlas rīkoties mūsu planētas labā. Ar paktu mēs vēlamies palīdzēt ikvienam Eiropā rīkoties ikdienas dzīvē un dot iespēju ikvienam iesaistītieszaļajā pārejā un iedvesmot viens otru. Runājot par klimata pārmaiņu novēršanu, ikviens var rīkoties, un ikviens var dot savu ieguldījumu.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans

Eiropas Klimata pakts cilvēkiem ar dažnedažādu dzīves pieredzi piedāvā telpu, kur citam citu atrast un kopā izstrādāt un likt lietā kā liela, tā maza mēroga klimata problēmu risinājumus. Daloties idejās un cits citu iedvesmojot, mēs kopā varam panākt daudz vērienīgākas pozitīvas pārmaiņas. Pakts ir atvērta, iekļaujoša un dinamiska klimatrīcības iniciatīva. Tā ietvaros reģioni, vietējās kopienas, industrija, skolas un pilsoniskā sabiedrība tiek aicināti dalīties informācijā par klimata pārmaiņām un vides degradāciju un to, kā šos eksistenciālos draudus novērst. Ar tiešsaistes platformu un pilsoņdialogu un domu apmaiņu iedzīvotāju vidū tas stiprinās sasaisti starp digitālo un zaļo pārkārtošanos.

  Lasīt tālāk

Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā

Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141

Paredzētās darbības vieta: Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 98660100033, 98660100056, 98660100048, 98660100053, 98660100100, 98660150090, 98660150018, 98660150100, 98660230052 (zemes vienības, uz kurām tiks izvietotas VES).

Sākotnēji ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) teritorija tika izvēlēta lielāka nekā nepieciešams desmit vēja elektrostaciju izvietošanai. IVN izpētes teritorijā ietilpst arī šīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:

98660230053; 98660230051; 98660100110; 98660100098; 98660150009; 98660150097; 98660150109; 98660150089; 98660150104; 98660150060; 98660150061; 98660150051; 98660150112; 98660150012; 98660150011; 98660150017; 98660150015; 98660150038; 98660150108; 98660150107; 98660150036; 98660150102; 98660150171; 98560030202; 98660100081; 98660100095; 98660100034; 98660100069; 98660100009; 98660150099; 98660150128; 98660150006; 98660150117.

Lasīt tālāk